Porovnat
Všechny kategorie
Uživatelské menu
Všechny kategorie

Obchodní podmínky 

Eshopu www.jp.cz společnosti JP-KONTAKT, s.r.o. účinné od 6. 1. 2023

E- shop provozuje společnost:

JP-KONTAKT, s.r.o. se sídlem Dašická 1797, 530 03 Pardubice, IČO 25922378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 14771, email:  prodej@jp.cz, tel.: 466 052 030.

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky určují část obsahu kupní smlouvy mezi provozovatelem e-shopu jp.cz společností JP-KONTAKT, s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím. Vztahují se pouze na smlouvy uzavřené na základě on-line objednávky v e-shopu jp.cz. Obchodní podmínky jsou na stránkách prodávajícího k dispozici  ke stažení.
 2. Prodávající JP-KONTAKT, s.r.o. má postavení podnikatele. Je-li kupující člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, má postavení spotřebitele. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která používají pojem „spotřebitel“, se vztahují pouze na kupující spotřebitele.
 3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), a je-li kupující spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).
 4. Prodávajícímu lze doručovat na adresu jeho sídla nebo na emailovou adresu  prodej@jp.cz. Na internetových stránkách prodávajícího jsou uvedeny platné identifikační údaje prodávajícího a kontakty pro styk se zákazníky. Prodávající bude ke komunikaci s kupujícím používat zejména emailovou adresu sdělenou kupujícím. Veškerá sdělení či úkony se považují za doručené kupujícímu třetí pracovní den po odeslání na kupujícím sdělenou adresu.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující je povinen se před podáním objednávky seznámit se způsobem nákupu u prodávajícího a jednotlivými technickými kroky vedoucími k podání objednávky a možnostmi zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky, těmito obchodními podmínkami a podmínkami dodávky zboží vč. kupní ceny a dopravného. Tyto obchodní podmínky jsou na internetových stránkách prodávajícího přístupné a k dispozici  ke stažení ve formátu PDF.
 2. Objednávku lze podat a kupní smlouvu uzavřít v českém jazyce. Náklady na použití sítě internet jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora kupujícího. Rovněž náklady spotřebitele na použití telefonu, kontaktuje-li takto prodávajícího, jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora.
 3. Objednávka kupujícího je závazná. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávajícímu dojde objednávka kupujícího. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (zboží), která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu a dopravné. Prodávající zboží odešle kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Prodávající může zboží také přepravit sám.
 4. Prodávající uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) kupujícímu potvrdí na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Kupní smlouva je prodávajícím archivována pro účely jejího splnění a není přístupná třetím osobám, vyjma pověřených zaměstnanců prodávajícího. Prodávající k ní umožní spotřebiteli přístup.
 5. Je-li sleva z kupní ceny nebo jiná výhoda (např. doprava zdarma)poskytovaná kupujícímu podmíněna odebráním určitého zboží nebo odebráním zboží za cenu ve stanovené minimální výši nebo splněním jiné podmínky a v důsledku odstoupení od kupní smlouvy nebo zániku závazku z ní bez uspokojení věřitele nastane stav, kdy podmínka poskytnutí slevy nebo jiné výhody není splněna, právo kupujícího na slevu nebo jinou výhodu zaniká. V takovém případě kupující kupní cenu nebo cenu jiné výhody prodávajícímu doplatí, případně, pokud je to možné, plnění poskytnuté zdarma prodávajícímu vrátí. Tím není dotčeno právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy i ohledně zboží, na které byla poskytnuta sleva nebo k němuž se vázala jiná výhoda, pokud právo na odstoupení vyplývá z těchto Obchodních podmínek.

 

III. Cena zboží

 1. Prodávající je oprávněn měnit ceny zboží a výši dopravného uvedené v nabídce internetového obchodu. Změna nemá vliv na již uzavřenou smlouvu(podanou objednávku). Všechny cenové, slevové a bonusové akce uvedené na stránkách obchodu mají omezenou dobu platnosti.
 2. Všechny ceny zboží a služeb v nabídce internetového obchodu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, i bez této daně.

 

IV. Platba za zboží

 1. Kupní cenu je možno zaplatit:
 • platbou předem na bankovní účet prodávajícího na základě předpisu platby(zálohové faktury)
 • dobírkou do hodnoty zboží 20.000,- Kč bez DPH (platí pouze pro položky, které jsou skladem)
 • platební kartou on-line
 • na základě faktury po předchozí dohodě (stávající zákazníci, státní organizace)

 

V. Doprava zboží, dopravné

 1. Doprava je zdarma při objednávce od minimální výše kupní ceny stanovené v příslušné sekci e-shopu JP-KONTAKT.cz .
 2. Náklady na dodání (Dopravné) jsou uvedeny v příslušné sekci e-shopu JP-KONTAKT.cz.
 3. Prodávající dopraví zboží kupujícímu, nebo může využít přepravní služby.
 4. Odeslání zboží na dobírku je možné jen u skladových položek do ceny zboží 20.000,-Kč bez DPH.
 5. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.
 6. Zboží prodávající expeduje kupujícímu v nejkratším možném termínu, a to podle druhu a množství zboží. Expedováním zboží se rozumí nakládka zboží do vlastního dopravního prostředku prodávajícího, nebo předání zboží přepravní službě. Orientační expediční lhůta je 2 pracovní dny u zboží skladem až 8týdnů a je uvedena u jednotlivých položek jako údaj o dostupnosti. Prodávající je oprávněn tuto lhůtu zkrátit nebo prodloužit, a to v závislosti na stavu zásob a vytížení výroby. Kupujícímu bude expedice zboží avizována, a to zpravidla dva dny před zamýšleným doručením. O předpokládaném termínu dodání a o stavu vyřizování své objednávky se kupující může informovat i telefonicky na obchodním oddělení prodávajícího - tel.: 466 052 030.

 

VI. Dodání zboží

 1. Kupujícímu je věc odevzdána, až mu ji prodávající předá. Nepřepravuje-li věc prodávající a nejde-li o spotřebitele, je věc odevzdána kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V tomto případě prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 2. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Prodávající může zboží dodat po částech v několika dílčích dodávkách. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, má prodávající právo od smlouvy uzavřené s kupujícím odstoupit.
 3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky se zbožím, která má poškozený obal tak, že poškození svědčí o vniknutí do zásilky nebo o pravděpodobném poškození přepravovaného zboží. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Jednu kopii dokladu si ponechá řidič přepravce a jednu kupující. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu e-mailem na adresu  reklamace@jp.cz a současně prodávajícímu zaslat e-mailem, nebo poštou předávací protokol s popisem poškození sepsaný s dopravcem.
 4. Prodávající předá kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují.
 5. Bylo-li zboží z důvodů na straně kupujícího zboží přepravováno opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.

 

VII. Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebojím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme poslední kus zboží. Sestává-li zboží z několika položek nebo částí, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme poslední položku nebo část dodávky zboží. Je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme první dodávku zboží. Odstoupení se vztahuje i na službu případně objednanou s dodáním zboží (např. montáž).
 2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu. Odstoupení může spotřebitel prodávajícímu doručit na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího prodej@jp.cz. V odstoupení spotřebitel uvede komu odstoupení adresuje (obchodní firmu a adresu sídla prodávajícího):  a) výslovné oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy; b)datum a číslo objednávky; c) zboží, kterého se odstoupení týká; d) datum převzetí zboží; e) číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal; f) jméno a příjmení a adresu spotřebitele; g) datum a podpis spotřebitele
 3. Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení  zde.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží (dopravného), které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený.
 6. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že je nelze vrátit obvyklou poštovní cestou.
 8. Jestliže zboží nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že tyto náklady mohou být vysoké a splatné již při předání zboží dopravci.
 9. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 10. Spotřebitel je povinen zboží vrátit tak, že je doručí na adresu sídla prodávajícího.
 11. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné  k tomu, aby se seznámilpovahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Jestliže spotřebitel za snížení hodnoty zboží odpovídá, zaplatí prodávajícímu náhradu za snížení hodnoty zboží do pěti dnů od odstoupení. Pokud spotřebitel užíval zboží nad rámec toho, co je nutné k seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu do pěti dnů od odstoupení kromě náhrady za znehodnocení i obohacení získané užíváním zboží. Tyto pohledávky prodávající započte protipohledávce spotřebitele podle odst. 5.
 12. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám. Podle požadavků spotřebitele se vyrábí všechny položky, které nejsou označeny jako zboží skladem. Osobním potřebám spotřebitele se zboží přizpůsobuje v každém případě, kdy spotřebitel určuje rozměry, barvu nebo jednotlivé díly věci. (V těchto případech prodávající například sestavuje věc z dílů, provádí lakování nebo jiné úpravy). Spotřebitel je na skutečnost, že se zboží vyrábí podle požadavků spotřebitele nebo se přizpůsobuje osobním potřebám spotřebitele, zpravidla upozorněn v nadpisu jednotlivých oddělení e-shopu.
 13. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném uzavřeném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. Jedná se zejména o rehabilitační pomůcky a matrace. Spotřebitel je na skutečnost, že se jedná o zboží, které po vynětí z obalu nelze z hygienických důvodů vrátit, zpravidla upozorněn v nadpisu jednotlivých oddělení e-shopu JP-KONTAKT.cz.
 14. Odstoupil-li spotřebitel od kupní smlouvy, zanikají závazky z vedlejších smluv o službách poskytovaných s dodáním zboží k témuž okamžiku jako závazek z kupní smlouvy. Jestliže prodávající s plněním služby na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny služby za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 15. Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží má jen spotřebitel! Kupující, který není spotřebitelem, toto právo nemá (zejména nakupuje-li na IČO).

 

VIII. Služby poskytované s dodáním zboží

 1. Na základě objednávky kupujícího poskytuje prodávající služby dle nabídky na stránkách e-shopu jp.cz, zejména služby stěhování zboží a montáže zboží.
 2. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží podle čl. VII. tím není dotčeno.
 3. Spotřebitel objednávkou služby žádá, aby prodávající službu poskytl před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Jestliže služba byla spotřebiteli v plném rozsahu poskytnuta, nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby. Prodávající poučuje spotřebitele, že poskytnutím služby zaniká právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby.
 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu. Odstoupení může spotřebitel prodávajícímu doručit na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího prodej@jp.cz. V odstoupení spotřebitel uvede: komu odstoupení adresuje(obchodní firmu a adresu sídla prodávajícího); výslovné oznámení, že odstupuje od smlouvy o poskytnutí služby; datum a číslo objednávky; službu, které se odstoupení týká; datum uzavření smlouvy; číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal; jméno a příjmení a adresu spotřebitele; datum a podpis spotřebitele.
 5. Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení  zde.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  Jde-li o montáž, není součástí poskytované služby upevnění či zavěšení věci do zdi či stropu, ale pouze sestavení a ustavení věci na podlaze.
 7. Kupující poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost k poskytnutí služby, zejména přístup k přípojce elektrické energie (220 V), k tekoucí vodě a funkční toaletě po celou dobu montáže.
 8. Uložení obalů zboží v souladu s právními předpisy si zajistí kupující. Kupující je povinen být při poskytnutí služby přítomen, nebo zajistit přítomnost svého zástupce.
 9. Prodávající neodpovídá za vady služby vzniklé v důsledku toho, že kupující neobjednal kompletní zboží, případně zvolil zboží nevhodné pro zamýšlené prostory či účel použití.
 10. Není-li možné službu poskytnout z důvodu na straně kupujícího, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu škody, která mu následkem toho vznikne.
 11. Poskytnutí služby kupující prodávajícímu potvrdí podpisem předávacího protokolu.
 12. Cena služby je splatná spolu s kupní cenou zboží, nejpozději však poskytnutím služby.
 13. Prodávající odpovídá za vady služby obdobně podle článku IX. těchto Obchodních podmínek.

 

IX. Odpovědnost prodávajícího za vadyzboží

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí občanským zákoníkem. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, zejména jedná-li se o člověka, který uvede v objednávce své IČO, je vyloučeno použití ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží spotřebiteli a nepoužijí se ani ust. § 2113 odst. 2. a § 2114 občanského zákoníku a ustanovení uvedená níže v tomto článku s výjimkou odstavců 6. a 7. a 12. až 17.
 2. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu  jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při  převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 3. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí a v případě použité věci, do jednoho roku od převzetí.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle věty první neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 4. Záruka za jakost vzniká prohlášením prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci máty účinky, že má kupující ze záruky alespoň právo na opravu věci nebo dodání nové věci bez vad.
 5. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 6. Jakmile kupující zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu a uplatní odpovídající právo z odpovědnosti za vady, nebo ze záruky. Vadu lze vytknout a právo z odpovědnosti za vady neboze záruky lze uplatnit poštou i osobně na adrese sídla a provozovny prodávajícího, tedy JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797, 530 03 Pardubice. K podání reklamace lze také využít formulář na stránkách e-shopu prodávajícího. Spotřebitel může uplatnit práva z vadného plnění také v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, tedy v provozovně prodávajícího na adrese ul. 9. května 399, 533 72 Moravany. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 7. Podává-li kupující reklamaci poštou, připojí oznámení o zjištěných vadách k reklamovanému zboží. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací a čisté, jinak je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Kupující uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují a jaké právo uplatňuje (jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje). K reklamaci je nutné předložit doklady prokazující nákup zboží u prodávajícího. Kupující nemůže měnit uplatněné nároky, ledaže žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, nebo se s prodávajícím dohodne jinak. Prodávající zašle kupujícímu emailem nebo mu předá potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 9. Má-li věc vadu, za kterou prodávající odpovídá, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud: a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době 30 dnů po jejím vytknutí v souladu s § 2170 odst. 1 a 2občanského zákoníku; b) se vada projeví opakovaně; c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo; d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Má se za to, že vada není nevýznamná.
 11. Spotřebiteli, který má právo z odpovědnosti prodávajícího za vady, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 12. Je-li na stránkách e-shopu jp.cz záruka omezena, je záruka poskytnuta jen v tomto omezeném rozsahu, popř. za stanovených podmínek. Záruka může být takto omezena například jen na některé díly nebo části věci.
 13. Práva z odpovědnosti za vady zboží a ze záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna včas nebo v záruční době. Spotřebiteli zůstane  právo z vady zachováno i v případě, že vada nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
 14. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 15. Odpovědnost prodávajícího a záruka se nevztahuje zejména na: a) vady způsobené kupujícím; b) závady vzniklé při neodborné instalaci či úpravě věci; c) závady vzniklé nadměrným používáním či zátěží, používáním věci k nevhodnému účelu, v nevhodných podmínkách nebo v rozporu s návodem k použití a údržbě či s určením věci nebo používáním jiným nesprávným způsobem; d)závady způsobené používáním v rozporu s českými technickými normami (ČSN, ČSNEN) a bezpečnostními předpisy platnými v České republice; e) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo závady vzniklé při nedostatečné nebo nesprávné údržbě; f) závady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, ohněm, vodou, elektřinou nebo zásahem vyšší moci; g) vady způsobené jinou vnější událostí; h) plnění, které obdržel kupující zdarma(dárky, bonusy).
 16. Kupující je povinen seznámit se s návodem k použití a údržbě. Prodávající neodpovídá za škody vyplývající z provozu výrobků, z jejich funkčních vlastností a za škody z neodborného používání věcí, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případech, kdy prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 

X. Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i v případě, že: a) zboží není na skladě prodávajícího a v dohledné době nebude výrobcem dodáno; b) došlo ke zvýšení ceny ze strany dodavatele prodávajícího; c) kupující již dříve bez udání důvodu nepřevzal zásilku s objednaným zbožím; d) kupující je v prodlení s plněním závazku vůči prodávajícímu, který vyplývá z jiné smlouvy nebo z porušení právní povinnosti; e) až do převzetí zboží spotřebitelem i bez udání důvodu (spotřebiteli svědčí stejné právo dle čl. VII); f) není-li kupující spotřebitelem, i bez udání důvodu
 2. V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující již prodávajícímu zaplatil kupní cenu nebo její část, prodávající kupní cenu kupujícímu vrátí do 14 dnů od odstoupení proti vrácení zboží po započtení svých oprávněných pohledávek vůči kupujícímu.

 

XI. Podmínky a postup pro uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených těmito Obchodními podmínkami a za podmínek stanovených právními předpisy, nevyplývá-li z ujednání těchto Obchodních podmínek něco jiného.
 2. V takovém případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení, čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 4. těchto Obchodních podmínek.
 3. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží. Zboží je kupující povinen vrátit tak, že je doručí na adresu sídla prodávajícího nejpozději s odstoupením od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou cenu po vrácení zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení na bankovní účet uvedený kupujícím. Zboží, které kupující vrací, nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Bylo-li zboží opotřebováno nebo poškozeno musí kupující poskytnout přiměřenou peněžitou náhradu.
 4. Prodávající může započítat své pohledávky proti pohledávce kupujícího navrácení kupní ceny zboží.

 

X II. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Údaje, které kupující uvádí v souvislosti s nákupem, podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Prodávající je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Internetové stránky prodávajícího obsahují platné identifikační údaje prodávajícího jako provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů prodávajícího pro styk se zákazníky. Údaje jsou zabezpečeny proti zneužití třetí osobou.
 2. Poskytnutí osobních údajů v objednávce je dobrovolné, avšak nezbytné pro splnění kupní smlouvy, a jedná se o smluvní požadavek prodávajícího. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nutným předpokladem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít. Neposkytnutí údajů by bránilo řádnému plnění zákonných a smluvních povinnosti prodávajícího. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů.
 3. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího není podmínkou uzavření kupní smlouvy.
 4. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat manuálně i automaticky prostředky výpočetní techniky. Osobní údaje budou poskytnuty nebo zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a členům orgánů prodávajícího v souvislosti s plněním jejich úkolů a osobám podílejícím se na dodání zboží nebo uskutečnění plateb na základě kupní smlouvy pro tyto účely. Dále budou údaje zpřístupněny osobám poskytujícím prodávajícímu účetní, softwarové nebo jiné služby související s provozem e-shopu prodávajícího, a to na základě smluvního vztahu v rozsahu potřebném k řádnému poskytnutí služby.
 5. Údaje budou u prodávajícího uloženy a zpracovávány, dokud to bude nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy nebo zde bude jiný právní důvod zpracování stanovený právními předpisy. Udělil-li kupující souhlas se zpracováním osobních údajů, budou osobní údaje u prodávajícího uloženy a zpracovávány podobu dle souhlasu kupujícího s jejich zpracováním, nebo do odvolání souhlasu.
 6. Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, nebo jiné odstranění závadného stavu a vznést námitku proti zpracování nebo požadovat vysvětlení. Kupující má právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

XIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícíma spotřebitelem je věcně příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská567/15, 120 00 Praha 2, internetovou adresou  https://www.coi.cz/informace-o-adr/,IS DS: x7cab34.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícíma spotřebitelem s bydlištěm v EU lze využít platformu pro řešení sporů on-line vyvinutou Evropskou komisí dostupnou na internetové adrese  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
 3. Prodávajícího lze kontaktovat na emailové adrese  prodej@jp.cz.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné Obchodní podmínky. Změna nemá vliv na již uzavřenou smlouvu (podanou objednávku).

 JP-KONTAKT, s.r.o.

 Formulář pro odstoupení spotřebitele odkupní smlouvy

Ke stažení ve formátu MS Word:
Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Ke stažení - návod na údržbu

Stáhněte si  zde návod na údržbu kancelářského nábytku, židlí a křesel.

Děkujeme k přihlášení odběru novinek
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později